Folk i fokus

Vi sørger for at alle som er involvert i produksjonen av klærne våre har trygge og gode arbeidsforhold.

Vi er et verdidrevet selskap. Siden 2003 har vi vært medlem av Etisk Handel Norge. Dette er en medlemsorganisasjon som jobber for å veilede bedrifter og offentlig sektor med bærekraftsarbeid. Som medlem av Etisk Handel har vi årlig rapportert på hvordan vi har jobbet med samfunnsansvar i vår leverandørkjede, risikoområder, om vi har nådd våre mål og de utfordringene vi har møtt. I 2021 lanserer vi vår første egne bærekraftsrapport, som omfatter både vårt arbeid med mennesker, materialer, miljø og klima. Du kan lese bærekraftsrapporten her.

Vårt ansvar strekker seg over hele verdikjeden. Utfordringene vi møter i tekstilindustrien er mange og komplekse, og vi ønsker å møte disse med åpenhet og med fokus på utvikling og forbedringer. Vårt mål er at vi sammen med leverandørene våre skal sikre trygge arbeidsplasser for fabrikkansatte, hvor det ikke legges bånd på deres rettigheter som arbeidstakere. Dette er kjernen i våre etiske retningslinjer.

Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold. Vi har tatt mange viktige steg i riktig retning og jobber stadig videre mot målene våre.

 

Slik jobber vi

Vi har etablert regionale kontor i alle våre fire hovedmarkeder for produksjon: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig å samarbeide med produsentene våre, og sammen jobbe for å bedre produksjonsforholdene der det er nødvendig.

Vi har utviklet omfattende prosedyrer for å kunne evaluere fabrikkforholdene. Gjennom fabrikkbesøk, møter, gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjoner, vurderes de faktiske forholdene på fabrikkene. Inspeksjoner gjennomføres både av tredjepartsinspektører og våre egne ansatte. Disse kan være både annonserte og uannonserte. Under en inspeksjon er det en rekke aspekter som gjennomgås nøye: Selve bygningen og produksjonslokalene undersøkes, det gjennomføres intervjuer og samtaler med arbeidere og ledelse, og alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser gjennomgås.

Evalueringene er basis for fabrikkenes forbedringsplaner. Der det er misforhold mellom de krav vi stiller og det som faktisk avdekkes, settes det opp en forbedringsplan med spesifiserte aktiviteter som må gjennomføres innenfor en bestemt tid. Disse forbedringsplanene følges opp av våre interne CSR-ansatte som jobber ved våre regionale kontorer og som besøker fabrikkene jevnlig.

I tillegg til kontinuerlig oppfølgingstiltak på fabrikkene, initierer eller deltar vi i ulike prosjekter hvor vi jobber konkret med spesifikke aspekter av våre etiske retningslinjer. Vi har spesielt fokus på kapasitetsbygging hos leverandøren i prosjektene vi deltar i. På den måten er vi med å bidra til at bransjen blir tryggere og bedre for arbeiderne.

 

Fabrikkliste

Vi eier ingen egne fabrikker, men samarbeider med rundt 300 produsenter i Asia og Europa. Det er avgjørende at vi deler samme tilnærming til samfunnsansvar, og alle fabrikkene vi samarbeider med må godta og følge våre etiske retningslinjer.

Alle fabrikkene som produserer for Dressmann må godkjennes av vårt CSR-team. Fabrikkene går gjennom en grundig evaluering og inspeksjon for å avdekke om våre etiske krav overholdes.

Her finner du oversikten over de fabrikkene vi jobber med.

 

Etiske retningslinjer

Varner har utarbeidet etiske retningslinjer både for oss som selskap, og rundt de forventninger og krav vi setter til våre samarbeidspartnere. Disse etiske retningslinjene gjelder for alle Varners kjeder, inkludert Dressmann. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

Alle som er involvert i produksjonen vår har rett til trygge og gode arbeidsvilkår i henhold til allment aksepterte menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, lover, og regler.  Du kan lese våre etiske retningslinjer her.

 

Accord-avtalen

Vi ble en del av avtalen The Accord Bangladesh i 2013. Dette er en bindende avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper – og målet med avtalen er å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh er trygge arbeidsplasser.

Som følge av avtalen gjennomføres det uavhengige inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet på alle våre fabrikker. Inspeksjonene danner grunnlaget for en plan med utbedringer som må gjennomføres. Opplæring av og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet.

De siste årene har det pågått endringer i Accord-avtalen, etter at myndighetene i Bangladesh vurderte å avløse Accords operasjoner. Varner har sammen med andre klesmerker og organisasjoner jobbet for at Accords operasjoner kan fortsette. I 2020 ble aktiviteter i Bangladesh som tidligere ble utført av Accord, tatt over av organisasjonen RSC (Ready-Made-Garments Sustainability Council). I 2021 utarbeides en ny avtale som vil avgjøre rollen til fagforeningene, tekstilselskapene og myndighetene i arbeidet med å sikre trygge arbeidsplasser.