Folk i fokus

Alle som er involvert i produksjonen av klærne våre har rett til trygge og gode arbeidsforhold.

Dressmann er en del av Varner, som er forpliktet til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendig arbeid i produksjon. Denne forpliktelsen er derfor kjernen i våre etiske retningslinjer. Utfordringene vi møter i tekstilindustrien er mange og komplekse, og vi ønsker å møte disse med åpenhet og med fokus på utvikling og forbedringer.

– Vårt mål er at vi sammen med leverandørene våre skal sikre trygge arbeidsplasser for fabrikkansatte, hvor det ikke legges bånd på deres rettigheter som arbeidstakere, forteller Vegard Neverlien, Global CSR Manager i Varner og ekspert på samfunnsansvar.

Varner har derfor utarbeidet etiske retningslinjer både for Dressmann som selskap, og rundt de forventninger og krav vi setter til våre samarbeidspartnere. Disse gjelder for alle Varners kjeder, inkludert Dressmann. Retningslinjene er basert på FNs menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner, og beskriver våre krav og forventninger til arbeidsforhold. Du finner alle våre retningslinjer her.

– Å jobbe med sosiale forbedringer krever et langsiktig fokus, samarbeid og bred kunnskap om lokale forhold, forteller Vegard.

Slik jobber vi med produsentene våre

Vi har etablert regionale kontorer i våre fire hovedmarkeder for produksjon: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Her jobber blant annet CSR-ansatte som er spesialister på samfunnsansvar, menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

– Tilstedeværelse i disse markedene gjør det mulig for oss å samarbeide med produsentene våre, og sammen jobbe for å bedre produksjonsforhold der det er nødvendig. Våre lokalt ansatte besøker våre fabrikker jevnlig og har regelmessig dialog med menneskene som er involvert i vår produksjon, fra ledelse til fabrikkens ansatte, sier Vegard og fortsetter:

– Alle fabrikker som produserer for Varner og Dressmann må godkjennes av vårt CSR-team, før vi inngår i en avtale. Fabrikkene går da gjennom en grundig evaluering og inspeksjon for å avdekke om våre etiske krav overholdes. Alle leverandører må undertegne og anerkjenne kravene i våre etiske retningslinjer. Disse omhandler blant annet helse- og sikkerhetsaspekter, forbud mot barnearbeid, og krav om anstendig lønn og arbeidstid.

 

Leverandøroppfølging

Våre lokale CSR-team følger jevnlig opp og evaluerer fabrikkforholdene hos våre godkjente leverandører. Gjennom fabrikkbesøk, møter, gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjoner, vurderes de faktiske forholdene på fabrikkene. Inspeksjoner gjennomføres både av tredjepartsinspektører og våre egne ansatte – disse kan være både annonserte og uannonserte.

– Under en inspeksjon er det en rekke aspekter som gjennomgås nøye: Selve bygningen og produksjonslokalene undersøkes, det gjennomføres intervjuer og samtaler med arbeidere og ledelse, og alle relevante dokumenter, policyer, sertifikater og lisenser gjennomgås, sier eksperten og fortsetter:

Evalueringene er basis for fabrikkenes forbedringsplaner. Der det er misforhold mellom de krav vi stiller og det som faktisk avdekkes, settes det opp en forbedringsplan med spesifiserte aktiviteter som må gjennomføres innenfor en bestemt tid.

– I tillegg til kontinuerlige oppfølgingstiltak på fabrikkene, initierer eller deltar vi i ulike prosjekter hvor vi jobber konkret med spesifikke aspekter av våre etiske retningslinjer. Vi har spesielt fokus på kapasitetsbygging hos leverandørene i prosjektene vi deltar i, og på den måten er vi med å bidra til at bransjen blir tryggere og bedre for de som jobber i produksjonen.

Aktsomhetsvurderinger

Varner bruker aktsomhetsvurderinger som metode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp faktiske og potensielle negative konsekvenser på mennesker i vår leverandørkjede.

– Resultatene av aktsomhetsvurderingene veileder arbeidet vårt, slik at vi kan fokusere på de områdene der vi ser det finnes størst risiko, videre følger vi så opp effektiviteten av våre tiltak. Du finner mer detaljert informasjon om dette arbeidet i vår bærekraftsrapport.

Offentlige fabrikklister

Vi samarbeider med rundt 300 produsenter i Asia og Europa. Varner har undertegnet The Transparency Pledge, som er et initiativ for å fremme åpenhet i leverandørkjeder. Vi publiserer alle førsteleddsfabrikker (produksjonsfabrikker) og strategiske andreledsfabrikker på Varner.com og Open Supply Hub.

Accord-avtalen for trygge arbeidsplasser

Accord-avtalen ble lansert etter Rana Plaza katastrofen i Bangladesh i 2013. Vi signerte avtalen Accord Bangladesh i 2013 og Accord Pakistan som ble lansert i starten av 2023. Accord er en bindende avtale mellom arbeidsrettsorganisasjoner, fagforeninger og tekstilselskaper – og målet med avtalen er å sørge for at alle tekstilfabrikker i Bangladesh og Pakistan er trygge arbeidsplasser.

– Som følge av avtalen gjennomføres det uavhengige inspeksjoner av bygningssikkerhet, elektrisk sikkerhet og brannsikkerhet på alle våre fabrikker i Bangladesh og Pakistan. Inspeksjonene danner grunnlaget for en plan med utbedringer som må gjennomføres. Opplæring av og aktiv deltakelse fra arbeidere er også en del av programmet, sier Vegard Neverlien.

Les mer om Accord-avtalen.

Rapportering

Siden 2003 har vi vært medlem av Etisk Handel Norge. Dette er en medlemsorganisasjon som jobber for å veilede bedrifter og offentlig sektor med arbeid innen bærekraft.

– Som medlem av Etisk Handel har vi årlig rapportert på hvordan vi har jobbet med samfunnsansvar i vår leverandørkjede, i tillegg har vi rapporter om risikoområder, og om vi har nådd våre mål og de utfordringene vi har møtt på veien dit, forteller Vegard.

Siden 2021 har vi også årlig publisert en egen bærekraftsrapport som beskriver hvordan vi arbeider med mennesker, materialer, miljø og klima. I tillegg finner du status og fremdrift på våre bærekraftsmål. Du finner bærekraftsrapporten her.

Les mer om hvordan Varner og Dressmann jobber målrettet for en mer bærekraftig produksjon, ivaretakelse av ansatte og trygge leverandørkjeder på nettsiden til Varner. Hvis du lurer på noe mer kan du sende en e-post til bærekraftavdelingen på [email protected].