Vi är ett värdedrivet företag. Arbete med samhällsförbättringar ställer krav på långsiktigt tänkande, breda samarbeten och kunskap om lokala förhållanden.


VÅRT MÅL

Vi är ett värdedrivet företag. Vi anser att ansvarstagande är grundläggande för att vår verksamhet ska vara framgångsrik, och vi har varit medlem i Initiativet för etisk handel Norge (IEH) sedan 2003. Varje år tar vi fram en rapport till ETI där vi redovisar hur vi arbetar för att förbättra arbets- och miljöförhållandena i vår försörjningskedja. Rapporterna är tillgängliga för allmänheten. Hämta vår senaste rapport här.

Vårt ansvar och vårt arbete sträcker sig bortom vår värdekedja. Utmaningarna som textil- och konfektionsindustrin möter är många och komplexa. Vi vill möta dessa utmaningar med fokus på ärlighet och ett engagemang att utveckla och förbättra. Vårt mål är att skapa bra och säkra arbetsförhållanden för arbetarna och säkerställa att de har möjlighet att utöva sina rättigheter. Detta är en central del i vår Uppförandekod.

Arbete med samhällsförbättringar ställer krav på långsiktigt tänkande, breda samarbeten och kunskap om lokala förhållanden. Vi har tagit många viktiga steg på vägen, men vi har fortfarande en lång väg kvar.


SÅ ARBETAR VI

Dressmann, som en del av Varner, har etablerat regionala kontor i våra fyra viktigaste inköps- och produktionsländer: Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Vår lokala närvaro på dessa marknader gör att vi kan samarbeta om förbättringar tillsammans med våra leverantörer och deras fabriker, direkt på plats.

Vi har utvecklat rigorösa rutiner för att utvärdera förhållandena på fabrikerna. Fabriksstandarder bedöms genom besök på fabrikerna, möten, kontroll av dokumentation samt revisioner. Kontroller utförs av såväl tredjepartsrevisioner som av vår egen CSR-personal. Kontrollerna kan vara både aviserade och oanmälda. Vid kontrollerna granskas alla delar av fabriken noggrant. Byggnadsfunktioner och produktionsytor kontrolleras; ledningen och arbetare intervjuas; och alla relevanta dokument och licenser granskas.

Utvärderingarna ligger till grund för förbättringsplaner på produktionsanläggningarna. Eventuella avvikelser mellan våra krav och de fynd som görs resulterar i en förbättringsplan med konkreta åtgärder och en tidsram. Planerna följs upp av vår CSR-personal, som besöker fabrikerna med jämna mellanrum.

Förutom kontinuerliga uppföljningar på plats initierar eller deltar vi i flera projekt som gör att vi kan arbeta mer specifikt med vissa delar av vår Uppförandekod.

Vårt byggnads- och brandsäkerhetsprojekt i Indien och Bangladesh i samarbete med Det Norske Veritas (DNV-GL) är ett exempel på denna typ av projekt. Det Norske Veritas anlitades för att genomföra inspektioner av brandsäkerheten. De bedömde byggkonstruktionen, elinstallationer, nödsystem, utrymningsvägar, samt ledningens och arbetarnas kunskap och medvetenhet om brandsäkerhetsfrågor. Utöver detta genomfördes även brandövningar. Baserat på dessa inspektioner har uppgraderingar och förbättringar gjorts på produktionsanläggningarna.


LISTA ÖVER FABRIKER

Vi äger inte själva några fabriker utan samarbetar med närmare 350 fabriker i Asien och Europa. Det är viktigt att vi har samma syn på socialt ansvar, och alla fabriker som vi samarbetar med måste gå med på att följa vår Uppförandekod.

Du hittar en lista över de fabriker vi använder oss av globalt här.


UPPFÖRANDEKOD

Tillsammans med IEH har vi utarbetat en Uppförandekod som alla våra varumärken och producenter måste följa. Vår Uppförandekod bygger på FN:s och ILO:s konventioner och dokument.

Alla som är involverade i vår produktion har rätt till säkra och bra arbetsförhållanden, vid sidan av mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och tillämpliga lagar och bestämmelser.

Läs eller hämta vår Uppförandekod här.


THE ACCORD

I juni 2013 undertecknade Dressmann, som en del av Varner, The Accord Bangladesh. Det är ett oberoende avtal mellan arbetsorganisationer, fackföreningar och textilföretag som syftar till att säkerställa att alla textilfabriker i Bangladesh är säkra arbetsplatser. Oberoende kontroller av byggkonstruktion, elinstallation och brandsäkerhet utförs på alla våra fabriker och uppgradering baseras på de avvikelser som upptäcks. Utbildning och arbetstagarinflytande är viktiga delar i programmet. Gå till The Accord för mer information.

På the Accords webbplats hittar du information om förbättringsplanerna för fabrikerna.  De flesta inspektioner har nu genomförts och fabrikerna arbetar för närvarande med att införa de nödvändiga uppgraderingarna. Många fabriker har gjort stora framsteg. Andra har problem att klara den satta tidsramen för förbättringarna. I dessa fall arbetar vi tillsammans med the Accord-teamet för att säkerställa att problemen med att uppfylla kraven löses i rimlig tid.

Observera att det kan förekomma en viss fördröjning på the Accord-webbplatsen vad gäller den aktuella situationen på fabrikerna och vilka förbättringar som har gjorts. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor som rör detta.