Vi har ett ansvar gentemot miljön. Vi vill bidra till en mer hållbar bransch och därmed en mer hållbar framtid. Vårt mål är att minimera våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.


PRODUKTKRAV

Det är av största vikt att vi kan erbjuda våra kunder produkter som inte är skadliga. Produktsäkerhet är en högprioriterad fråga och våra dedikerade team arbetar för att säkerställa att våra produkter tillverkas enligt stränga säkerhetsstandarder.

Vi har tagit fram en uppsättning kemikalierestriktioner som alla tillverkare åtar sig att följa. Dessa krav revideras regelbundet och följs upp genom stränga testförfaranden. Tillverkarna är skyldiga att genomföra tester under produktionen för att säkerställa att slutprodukterna inte innehåller några förbjudna ämnen. Vi samarbetar med flera ackrediterade laboratorier som assisterar tillverkarna och köparna i denna process.

Vi ingår i Kemikaliegruppen i Sverige, en intresseförening som leds av forskningsinstitutet Swerea och som samlar företag i textilbranschen som strävar efter att minska användningen av kemikalier i sina produktionsprocesser. 

PÅSAR

Engångsartiklar i plast är den främsta källan till skräp i världshaven.  Detta har stor inverkan på fisk, fåglar, allt djurliv i havet, och i slutändan människan.  En rapport från Ellen MacArthur Foundation förutspår att det kommer att finnas mer plast i haven än fisk år 2050.

Som svar på EU:s direktiv 2015/720 har Dressmann börjat ta betalt för våra påsar som ett försök att minska den totala plastkonsumtionen.   

All vinst från försäljningen av våra påsar kommer att gå till miljöprojekt som bidrar till hållbar utveckling.  Mer information om de specifika projekten kommer i slutet av 2017.  

Dressmanns plastpåsar är gjorda av mer än 80 % återvunnet material, och kan även återvinnas.  Påsarna är utformade för att kunna användas mer än 125 gånger. De kan rengöras med vatten och diskmedel och vänds därefter ut och in för att torka. 

Det viktigaste är att man är medveten om att konsumtionen av plastpåsar måste minska, så använd därför påsarna så länge som möjligt och se till att återvinna dem när de inte längre går att använda.  Genom att göra enkla val kan vi påverka och vända trenden med plastföroreningar.  


BETTER COTTON INITIATIVE

Vi arbetar för att förbättra metoderna för bomullsodling globalt med Better Cotton Initiative (BCI).

 

 

Bomull är en av världens viktigaste fiber och används i mycket hög utsträckning i klädindustrin. Bomullsproduktionen har emellertid en betydande påverkan på miljön, med hög vattenförbrukning och omfattande bruk av bekämpningsmedel mot ogräs och insekter, samt gödningsmedel.

Det är skälet till att Dressmann, som en del av Varner, har gått med i Better Cotton Initiative. (BCI) http://bettercotton.org/

Better Cotton Initiative har tillkommit för att göra den globala bomullsproduktionen bättre världen över för de människor som odlar bomullen, bättre för miljön som bomullen växer i och bättre för sektorns framtid.

2016 började vår resa med BCI. Dressmann har åtagit sig att 90 % av den bomull som vi upphandlar ska vara Better Cotton-certifierad senast 2020.


KRAV PÅ FABRIKERNA

Genom att samarbeta med fabriker strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan. Stora mängder vatten används i produktionen av textiler, och korrekt rening av spillvattnet är helt avgörande. Fabrikerna måste ha ett program som syftar till att minska utsläppen och sträva efter att optimera användningen av resurser.

Fabrikerna måste ha ett system för att styra och hantera användningen av kemikalier i produktionsprocessen. Arbetarna måste bära personlig skyddsutrustning och få adekvat utbildning.

Via företagskontroller och en kontinuerlig dialog arbetar vi för att säkerställa att fabrikerna inte bryter mot miljöbestämmelserna och att de för att förbättra miljöledningssystemen.


VATTEN

Tillgång till rent vatten för alla är en väsentlig del av den värld som vi vill leva i. Säkerställande av hållbar vattenförvaltning och tillgång till vatten för alla är ett av FN:s 17 mål för hållbar utveckling som ska ha uppnåtts senast 2030.

Vattenanvändningen i textilindustrin är extremt hög och förekommer i varje del av livscykeln för textiler. Bomull är en av de grödor som kräver mest vatten, och stora mängder vatten används vid produktionen av kläder. Det är därför vi som bransch har ett stort ansvar för att kontinuerligt förbättra vårt arbete på detta område.

Dressmann, som en del av Varner, har som mål att öka användningen av certifierad organisk bomull och BCI-märkt bomull i våra kläder. Vi sätter upp stränga krav för våra producenter vad gäller vattenanvändning, kemikaliehantering, avfallshantering och utsläpp.

2016 blev vi som första norska varumärke medlem i STWI, Sweden Textile Water Initiative. Tillsammans med andra varumärken samarbetar vi för att förbättra vattnets påverkan i produktionsprocessen.


ÖVERSKOTTSPRODUKTER

Dressmann, som en del av Varner, har som mål att minska mängden överskottsprodukter. Vi har ett samarbete med Fretex (Frälsningsarmén), som vi skänker våra överskottsprodukter till. Produkter som inte lever upp till våra miljö-, hälso- och säkerhetskrav kan inte skänkas bort och kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kläderna skänks antingen av välgörenhetsorganisationen för återbruk eller säljs för att generera intäkter för välgörande ändamål. Kläder som inte lämpar sig att bäras återvinns direkt för energiproduktion.