Hållbarhet i Dressmann

Dressmann är en del av Varner och har varit det sedan 1967. Med detta följer värderingar och ansvar, med hänsyn till miljön och människorna bakom produktionen. 

Dessa bilder är tagna av våra kollegor Shubham och Jibon. Shubnam är QA Specialist vid vårt kontor i Delhi, India och jobbar med att säkra att våra produkter är av god kvalité.
Jibon är CSR Specialist vid vårt kontor i Dhaka, Bangladesh och reser på frabriksinspektioner för att säkra trygga arbetsplatser.

 

En del av Varner

Varner är ett av Skandinaviens största modeföretag och kärnan i verksamheten är hållbar utveckling. Varner har egna medarbetare som specialiserar sig på företagens sociala ansvar och hållbarhet, kvalitetssäkring och produktsäkerhet. 

Att arbeta med hållbarhet innebär att Varner tar ansvar för klimat och miljö, människor och konsumenter. Detta görs genom att investera i mer hållbara material, följa upp människorna i vår leverantörskedja och arbeta mot en cirkulär affärsmodell. 

 

För dig som kund

Som en del av Varner ingår Dressmann i teamet som arbetar för en mer hållbar textilindustri. Vi arbetar ständigt med att utveckla design och koncept för våra kunder för att kunna erbjuda produkter av god kvalitet och hållbara material för att ge dig som kund bra alternativ. 

Genom att tydligt markera i den fysiska butiken, på vår hemsida och på varje plagg vill vi ge dig bra information, så att du tryggt kan göra ett bra val för dig själv och alla som är involverade i produktionen. 

Certifieringsordning

Ett av våra viktiga kärnvärden är Responsible, det vill säga ansvar. Detta återspeglas i det faktum att vi aktivt arbetar med tre certifierade och seriösa standarder. Detta hjälper oss att hålla det vi lovar kring produktion, leverantörer, medarbetare, djurskydd, klimat och miljö. 

Fairtrade

Dressmann har arbetat med Fairtrade sedan 2017 och blev världens största modeaktör inom Fairtradebomull 2018. 

Fairtrade ser till att vi kan lita på att ett säkert ansvar läggs mot spårbarhet, miljöaspekter, sociala och ekonomiska aspekter. Genom detta arbete bidrar Dressmann till en mer ansvarsfull inköpspraxis och där Fairtrade är en av våra viktigaste standarder. Dressmann har åtagit sig att se till att all bomull vi köper till 2025 kommer från mer hållbara källor, som skulle kunna vara Fairtrade, ekologiskt odlad bomull, bomull som köps genom Better Cotton och återvunnen bomull.

 

Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS är en världsledande textilbearbetningsstandard för organiska fibrer, inklusive ekologiska och sociala kriterier, som backas upp av oberoende certifiering av hela textilförsörjningskedjan.

Organiska fibrer är naturfibrer som odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, eller herbicider och GMO (genetiskt modifierade organismer) enligt principerna för ekologiskt jordbruk.

Alla bearbetningsenheter för GOTS-produkter måste visa miljöledningsmetoder, inklusive avloppsrening, övervakning av energi- och vattenanvändning, förbud mot miljöfarliga ämnen i kemiska tillsatser.

GOTS ställer sociala krav som bland annat: organisationsfrihet och kollektiva förhandlingar, lön, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstid, och diskriminering.

Responsible down standard (RDS)

Responsible Down Standard (RDS) är en viktig djurskyddsstandard Dressmann följer. Om du ser en logotyp i blått och vitt på våra klädetiketter tillverkas plagget du håller i enligt RDS. RDS är en viktig certifiering som belönar och påverkar dun- och fjäderindustrin för en praxis som respekterar human behandling av ankor och gäss. 

Denna standard säkerställer också att dun och fjädrar från djur kommer från djur som är väl omhändertagna och som inte har utsatts för missbruk. 

Denna bild är tagen vid en fabrikerna vi samarbetar med av Shubham, som är Quality Assurance Specialist i Varner.

 

Uppföljning av produktion och leverantörer

 

Produktionsländer

Dressmann tillverkar kläder i flera områden, Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet. Här har Varner lokala kontor för att upprätthålla avgörande närvaro och kunskap gentemot arbetarna i leverantörskedjan. Varje kontor har också sina egna CSR-specialister, som specialiserar sig på företagens sociala ansvar. 

 

Leverantörsuppföljning

Grundläggande för vår produktion är respekten för människorna, de inblandade arbetstagarna och deras rättigheter. För att bevara detta har vi riktlinjer för produktions- och leverantörssamarbete, och dessa bygger på att alla har rätt till goda arbetsvillkor och att arbetstagares rättigheter respekteras. Innan en leverantör kan producera för Varner och Dressmann måste dessa krav uppfyllas.
För att säkerställa detta utför Varner riskbedömningar. Det vill säga vi bedömer riskområden i leverantörskedjan och gör sedan en omfattande utvärdering av fabriksförhållandena. Detta sker genom inspektioner och besök, som följer en cirkulär modell, vilket innebär att detta är ett kontinuerligt pågående arbete. 

 

Leverantörsuppföljning i praktiken

Kort sagt sker leverantörsuppföljning enligt följande:

- Varners egna CSR-specialister tar hand om uppföljningen. De gör besök både annonserade och oanmälda. 

- Under besöken följer de upp förhållandena på fabrikerna genom att se över fabriken och säkerheten, hålla möten med arbetarna, ha relevanta intervjuer och granska relevanta dokument. 

- Om det finns förbättringar som behöver göras följs detta upp ytterligare av CSR-specialisterna. 

 

Öppenhet gällande fabriker

För att vara transparenta och visa hur viktiga produktionsmarknader och leverantörsuppföljning är för Varner och Dressmann är alla produkter i webbutiken märkta med vilken fabrik produkten tillverkas på. Alla första- och andraleds fabriker som Varner samarbetar med visas öppet på The Open Apparel Registry: Open Apparel Registry.

 Denna bild är tagen vid en fabrikerna vi samarbetar med i Bangladesh av Jibon, som är CSR Specialist vid vårt kontor i Dhaka.

 

Mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter

De riskområden vi ser i vår bransch ligger till grund för hur Varner arbetar för att skydda arbetarna i vår leverantörskedja. Fokusområdena bygger på riskanalyser relaterade till länder, regioner, utvinning av material och produktionsprocesser. 

 

Rätten att organisera sig i en fackförening

Detta möjliggör en rättvis dialog och förhandling mellan anställda, chefer, myndigheter och företag. 

 

Hälsa och säkerhet

Detta är ett viktigt fokus eftersom klädindustrin använder sig av en stor del av manuellt arbete, användning av maskiner och kemikalier samt produktion på platser med osäkerhet om byggnadskvalitet. Här följer Varner upp med strikta rutiner för att säkerställa säkerheten, bland annat säkra byggnader, utrymningsvägar och skyddsutrustning. Regelbundna besök och inspektioner ingår och att fabriksanställda får relevanta hälso- och säkerhetskurser.
Varner undertecknade också Accord-avtalen efter Rana Plaza-olyckan 2013, som är ett viktigt avtal mellan företag och globala föreningar för att upprätthålla säkra jobb inom textilindustrin. 
Ett uppdaterat avtal undertecknades 2021.

 

God lönepraxis och lönenivå

God lönepraxis och lönenivåer är också en viktig rättighet. Varner undersöker regelbundet att löneavtal hålls genom dokumentation relaterad till avlönat arbete, men risken för låga löner kan fortfarande finnas längre ut i leverantörskedjan. Varner kräver att alla fabriker betalar minimilönen, och många av leverantörerna har löner över denna nivå. Vi ser dock att vi måste göra mer för att höja denna nivå ytterligare. 

 

Anställningsavtal

Alla arbetsvillkor ska formaliseras genom ett anställningsavtal som bland annat beskriver löner och arbetstider. För att förhindra pressat övertidsarbete fokuserar Varner på ansvarsfulla inköpsmetoder genom kurser för inköpare och leverantörsundersökningar för att upprätthålla arbetstider och arbetsmiljö.

 

Alla arbetstagare måste behandlas lika

Detta är avtalsenligt, och Varner kräver att alla arbetstagare behandlas lika oavsett kön, läggning, bakgrund, etnicitet, politisk tillhörighet eller religion. Leverantörer är också skyldiga att upprätthålla detta, och åtgärder har vidtagits för att skydda mot trakasserier och könsrelaterat våld. Kvinnor inom textilindustrin kan också vara särskilt utsatta, och för att trygga denna grupp säkerhetsmässigt samarbetar Varner med olika organisationer som arbetar för kvinnor inom textilindustrin. Dessa inkluderar social medvetenhet och frivillig utbildning (Save) i Indien och joint ethical trading initiative (JETI) i Bangladesh. 

Bilden visar ett vattenreningssystem vid en av våra samarbetsfabriker i Pakistan. Bilden är tagen av Kursun som är CSR Specialist i Varner.

Klimat och miljö

 

Återvinning och återanvändning

Återvinning och återanvändning av överskottsvaror är viktigt för Varner. Alla överskottsvaror doneras till Myrorna om produkten inte är felaktigt tillverkad eller inte uppfyller hälso-, säkerhets- och miljökraven, av säkerhetsskäl, kommer de att förstöras. De donerade varorna går till Myrornas återförsäljnings-, återvinnings- eller energiproduktionskanaler.
Om vi har möjlighet att använda redan återvunna resurser utnyttjar vi denna möjlighet. Återvunnet material har positiva effekter av bland annat minskade utsläpp och vattenförbrukning och bidrar till att bevara viktiga ekosystem. Vi vet dock att återvinning av textilier i stora volymer inte är tillräckligt effektivt i dag och måste vidareutvecklas.
I Dressmann använder vi återvunnen polyester i flera av våra plagg och arbetar med att använda återvunnet material i våra produkter.

 

Minska vattenförbrukningen

Vi har ett särskilt ansvar för att minska vattenförbrukningen. Textilindustrin kräver mycket vatten i hela produktionskedjan och vi har på olika sätt rört oss för att minska förbrukningen. Det gör vi genom att kartlägga hur mycket vatten som används, se till att fabrikerna har bra reningssystem och delta i initiativ där industrin arbetar tillsammans för att minska vattenförbrukningen. Vi väljer hellre material som kräver mindre vatten än traditionella material, och vi ställer strikta krav på leverantörer på behandling, kemikalier, avfallshantering och utsläpp kring användning av vatten. 

 

Minska utsläppen av växthusgaser

Vi arbetar också för att minska växthusgaserna, eftersom det har en negativ inverkan på klimat och miljö. Här följer vi upp utsläpp relaterade till produktion; till exempel var de äger rum och mängden utsläpp, och fokuserar på användningen av material som är mer hållbara och miljövänliga än traditionella material. Vi väljer också sjötransporter med flyg och samarbetar med fraktföretag som aktivt arbetar för att minska utsläppen. 
Ett åtagandeavtal som vi har ingått för att upprätthålla klimatlöftet ligger hos Swedish Textile Initiative for Climate Action.

 

Djurskydd

Djurens välbefinnande under produktionen är en viktig del av en hållbar produktions- och leveranskedja och genom vår djurskyddspolicy ställer vi krav på våra leverantörer. Vi väljer bort material från områden som är kända för dålig behandling av djur och transport under oetiska förhållanden.
Vi har också förbud som vi hanterar. Exempel på våra förbud är päls, läder från utrotningshotade arter och djurförsök av kosmetika. 

Läs mer om hur Varner arbetar målmedvetet för hållbar produktion, medarbetarvård och säkra leverantörskedjor här.

Se även hållbarhetsredovisningen: Hållbarhetsrapport 2022.