Fokus på människor

Vi ser till att alla som är delaktiga i tillverkningen av våra kläder har säkra och goda arbetsförhållanden.

Vi är ett värdedrivet företag. Sedan 2003 har vi varit medlemmar av Ethical Trading Initiative Norway (IEH). Varje år rapporterar vi till dem för att förbättra arbets- och miljöförhållandena i vår leveranskedja. Rapporterna är allmänt tillgängliga och du kan läsa vår senaste rapport här.

Vårt ansvar och våra ansträngningar gäller hela vår värdekedja. De utmaningar vi står inför inom textil- och klädindustrin är många och komplexa, och vi strävar efter att möta dessa utmaningar med transparens och fokus på utveckling och förbättringar. Vårt mål är att i samarbete med våra leverantörer säkerställa en säker arbetsmiljö för fabriksanställda där deras rättigheter som anställda inte begränsas. Detta är kärnan i vår uppförandekod.

Att arbeta för sociala förbättringar kräver ett långsiktigt tänkande, breda samarbeten och gedigen kunskap om lokala förhållanden. Vi har uppnått många viktiga steg i rätt riktning och gör ständiga ansträngningar för att nå våra mål.

 

Hur vi arbetar

Vi har etablerat regionala kontor på alla fyra av våra huvudmarknader för produktion: Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Vår lokala närvaro på dessa marknader gör det möjligt för oss att samarbeta med våra leverantörer och att arbeta tillsammans för att förbättra produktionsvillkoren vid behov.

Vi har utvecklat strikta rutiner för att utvärdera förutsättningarna i fabrikerna. De faktiska förhållandena på plats i fabrikerna bedöms genom fabriksbesök, möten, dokumentationskontroller och revisioner samt inspektioner. Inspektionerna utförs både av tredje parts-revisorer och av vår interna personal. Dessa kan vara både föranmälda och oanmälda. Under en inspektion blir många aspekter grundligt undersökta: Själva byggnaden och produktionsanläggningarna kontrolleras. Intervjuer och samtal med ledning och arbetstagare görs; och alla relevanta dokument, uppförandekoder, certifikat och licenser undersöks.

Utvärderingarna utgör grunden för förbättringsarbetet på produktionsplatserna. Eventuella skillnader mellan våra krav och faktiska resultat kommer att resultera i en förbättringsplan med specifika aktiviteter och en tidsram för genomförandet. Dessa förbättringsplaner följs upp av vår interna CSR-personal som regelbundet besöker fabrikerna.

Utöver kontinuerliga uppföljningsaktiviteter på plats initierar eller deltar vi i olika projekt som gör det möjligt för oss att arbeta mer specifikt med vissa aspekter av vår uppförandekod. Vi har särskilt fokus på kompetensuppbyggnad bland de leverantörer som deltar i de projekt som även vi deltar i. Detta är ett sätt för oss att påverka det lokala samhället och industrin i syfte att göra saker och ting säkrare och allmänt bättre för arbetarna.

 

Fabrikslista

Vi äger inte några fabriker utan samarbetar med cirka 350 fabriker i Asien och Europa. Det är viktigt att vi delar en gemensam strategi för socialt ansvarstagande och alla fabriker vi arbetar med måste gå med på att följa vår uppförandekod.

Alla fabriker som producerar varor för Dressmann måste godkännas av vårt CSR-team. Fabrikerna genomgår en grundlig utvärdering och inspektion för att avgöra om våra etiska krav uppfylls.

Här är en lista över de fabriker som vi samarbetar med.

 

Uppförandekod

Tillsammans med Ethical Trading Initiative Norway har Varner utvecklat en uppförandekod som alla Varner-kedjor måste följa, inklusive Dressmann. Denna kod ställer krav på både vårt och alla våra leverantörers agerande. De etiska riktlinjerna som finns i uppförandekoden är baserade på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (FN:s mänskliga rättigheter) och ILO:s (den internationella arbetsorganisationens) kärnkonventioner.

Alla som är engagerade i vår produktion ska ha rätt till säkra och goda arbetsvillkor, i linje med allmänt accepterade mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och tillämpliga lagar och förordningar.

 

Avtalet

Under 2013 blev vi en del av Accord Bangladesh. Detta är ett bindande avtal mellan arbetsorganisationer, fackföreningar och textilföretag som syftar till att se till att alla textilfabriker i Bangladesh är säkra arbetsplatser.

Som ett resultat av avtalet genomförs oberoende inspektioner av byggsäkerhet, elsäkerhet och brandsäkerhet i alla våra fabriker. Dessa inspektioner utgör grunden till en förbättringsplan som måste genomföras. Utbildning av arbetstagare och främjande av deras aktiva deltagande i processen är också viktiga aspekter av detta program.