Fokus på människor

Vi ser till att alla som är delaktiga i tillverkningen av våra kläder har säkra och goda arbetsförhållanden.

Dressmann är en del av Varner, som har åtagit sig att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och rätten till anständigt arbete i produktionen. Detta engagemang är därför kärnan i våra etiska riktlinjer. De utmaningar vi står inför inom textilindustrin är många och komplexa, och vi vill möta dessa med öppenhet och med fokus på utveckling och förbättringar.

"Vårt mål är att arbeta tillsammans med våra leverantörer för att säkerställa säkra arbetsplatser för fabriksanställda, där deras rättigheter som anställda inte äventyras", säger Vegard Neverlien, Global CSR Manager på Varner och expert på företagens sociala ansvar.

Varner har därför utarbetat etiska riktlinjer både för Dressmann som företag och kring de förväntningar och krav vi ställer på våra partners. Dessa gäller för alla Varner-kedjor, inklusive Dressmann. Riktlinjerna utgår från FN:s konventioner om mänskliga rättigheter  och ILO:s kärnkonventioner och beskriver våra krav och förväntningar på arbetsvillkor. Du hittar alla våra policyer här.

– Att arbeta med samhällsförbättringar kräver långsiktighet, samarbete och bred kunskap om lokala förhållanden.

 

 

Hur vi arbetar med våra tillverkare

Vi har etablerat regionala kontor på våra fyra största tillverkningsmarknader: Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Här arbetar bland annat CSR-medarbetare som är specialiserade på företagens sociala ansvar, mänskliga rättigheter och arbetsrätt.

"Närvaron på dessa marknader gör det möjligt för oss att samarbeta med våra producenter och arbeta tillsammans för att förbättra produktionsförhållandena där det behövs. Våra lokala medarbetare besöker våra fabriker regelbundet och har en regelbunden dialog med de personer som är involverade i vår produktion, från ledning till fabriksanställda, säger Vegard och fortsätter:

"Alla fabriker som producerar för Varner och Dressmann måste godkännas av vårt CSR-team innan vi ingår ett avtal. Fabrikerna genomgår sedan en grundlig utvärdering och inspektion för att avgöra om våra etiska krav följs. Alla leverantörer måste underteckna och bekräfta kraven i vår uppförandekod. Det handlar bland annat om hälso- och säkerhetsaspekter, förbud mot barnarbete och krav på anständiga löner och arbetstider.

Uppföljning av leverantörer

Våra lokala CSR-team övervakar och utvärderar regelbundet fabriksförhållandena hos våra godkända leverantörer. Genom fabriksbesök, möten, genomgång av dokumentation och inspektioner bedöms de faktiska förhållandena på fabrikerna. Inspektioner utförs av både tredjepartsinspektörer och våra egna anställda – dessa kan vara både annonserade och oannonserade.

"Under en inspektion finns det ett antal aspekter som granskas noggrant: själva byggnaden och produktionslokalerna undersöks, intervjuer och samtal genomförs med arbetare och ledning, och alla relevanta dokument, policyer, certifikat och licenser granskas", säger experten och fortsätter:

Utvärderingarna ligger till grund för fabrikernas förbättringsplaner. I de fall det finns en diskrepans mellan de krav vi ställer och det som faktiskt avslöjas upprättas en förbättringsplan med specificerade aktiviteter som ska genomföras inom en viss tid.

– Förutom kontinuerliga uppföljningsåtgärder på fabrikerna initierar eller deltar vi i olika projekt där vi arbetar specifikt med specifika aspekter av våra etiska riktlinjer. Vi har ett särskilt fokus på kapacitetsuppbyggnad hos leverantörerna i de projekt vi deltar i, och på så sätt bidrar vi till att göra industrin säkrare och bättre för de som arbetar i produktionen.

Tillbörlig aktsamhet

Varner använder due diligence som en metod för att identifiera, förebygga, redovisa och följa upp faktisk och potentiell negativ påverkan på människor i vår leverantörskedja.

– Resultatet av due diligence styr vårt arbete, så att vi kan fokusera på de områden där vi ser störst risk, och sedan följer vi upp hur effektiva våra åtgärder är. Du hittar mer detaljerad information om detta arbete i vår hållbarhetsrapport.

Offentliga fabrikslistor

Vi arbetar med cirka 300 tillverkare i Asien och Europa. Varner har undertecknat  The Transparency Pledge, ett initiativ för att främja transparens i leverantörskedjor. Vi publicerar alla first-tier fabriker (tillverkningsfabriker) och strategiska second-line fabriker på Varner.com och  Open Supply Hub.

Överenskommelsen för säkra arbetsplatser

Avtalet lanserades efter Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh 2013. Vi undertecknade Accord Bangladesh 2013 och Accord Pakistan som lanserades i början av 2023. Avtalet är ett bindande avtal mellan arbetsrättsorganisationer, fackföreningar och textilföretag – och syftet med avtalet är att säkerställa att alla textilfabriker i Bangladesh och Pakistan är säkra arbetsplatser.

"Som ett resultat av avtalet genomförs oberoende inspektioner av byggnadssäkerhet, elsäkerhet och brandsäkerhet vid alla våra fabriker i Bangladesh och Pakistan. Inspektionerna ligger till grund för en plan med förbättringar som ska genomföras. Utbildning och aktivt deltagande från arbetare är också en del av programmet, säger Vegard Neverlien.

Läs mer om avtalet.

Rapportering

Sedan 2003 är vi medlemmar i Etisk Handel Norge. Detta är en medlemsorganisation som arbetar med att vägleda företag och offentlig sektor med hållbarhetsarbete.

– Som medlem i Etisk Handel har vi årligen rapporterat om hur vi har arbetat med ansvarsfullt företagande i vår leverantörskedja, dessutom har vi rapporter om riskområden och om vi har nått våra mål och vilka utmaningar vi har stött på på vägen dit, säger Vegard.

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2023 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Om du har frågor om hur vi arbetar med hållbarhet kan du även skicka ett e-postmeddelande till [email protected].